4 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ต่างชาติ ร่วมแลกเปลี่ยนที่ ม.วลัยลักษณ์ และศึกษาดูงานสถานพยาบาลในภาคใต้