ข่าวการศึกษา

4 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ต่างชาติ ร่วมแลกเปลี่ยนที่ ม.วลัยลักษณ์ และศึกษาดูงานสถานพยาบาลในภาคใต้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ต่างชาติ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย Adela Klobučar นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จาก University of Zagreb ประเทศโครเอเชีย Ahmed Essam Abdelmohsen นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากTanta University ประเทศอียิปต์ Basel Osama Elshahat นักศึกษาชั้นปีที่ 3 Delta University of Science and Technology ประเทศอียิปต์ และ Jean-Pierre Descours นักศึกษาชั้นปีที่ 3 University of Clermont-Ferrand ประเทศฝรั่งเศส

นักศึกษาทั้งสี่เดินทางมาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศึกษาดูงานสถานพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยมีอาจารย์ ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เป็นผู้ประสานงาน ภายใต้ชื่อโครงการ Student Exchanged Program - School of Pharmacy, Walailak Universityโดยความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ ศศภท. (The Pharmacy Students' Union of Thailand: PSUT)

ประมวลภาพ

TOP