ข่าวทั่วไป

ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าร่วมค่ายวรรณกรรมวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดกิจกรรมโครงการค่ายวรรณกรรมวลัยลักษณ์ เยาวชนกับการเขียน เชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2559 ซึ่งจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเป็นปีที่ 16 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ พัฒนาทักษะการเขียนการอ่าน และสร้างวัฒนธรรมการอ่านการเขียนให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้พัฒนาแนวคิด ค่านิยม จิตสำนึก และขีดความสามารถในด้านการอ่าน-เขียน และเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์โดยการสร้างสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายผ่านงานกิจกรรมสัมพันธ์และการบริการวิชาการแก่สังคม

ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.3 – ม.6) เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1 – 5 คน ในระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 2 กันยายน 2559

โรงเรียนที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0–7567–3725–30

หนังสือ/กำหนดการ/แบบตอบรับ

TOP