ข่าวทั่วไป

ขอเชิญอาจารย์แนะแนวและนักเรียน ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกิจกรรม Walailak University Show&Share

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน : Walailak University Show&Share ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ทุนการศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลและพูดคุยกับโรงเรียน รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอาจารย์แนะแนว และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย

ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเรียนเชิญอาจารย์แนะแนว และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ ๐–๗๕๖๗–๓๗๒๕–๓๐หนังสือ/กำหนดการ/แบบตอบรับ

TOP