ขอเชิญอาจารย์แนะแนวและนักเรียน ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกิจกรรม Walailak University Show&Share