ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak J Sci & Tech