ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak J Sci & Tech

บทความวิจัยเรื่อง An Integrated Event Detection and Decision Support System for Managing the Health of Ocean and Climatic Sensor ของ คุณเปรมฤดี นุ่นสังข์ และ พีรวิชญ์ เควด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ รศ.ดร. กฤษณะเดช และ รศ.ดร มัลลิกา เจริญสุธาสินี อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak Journal of Science and Technology Vol. 13 no. 9 September 2016: Botany, Wildlife and Coastal Research

บทความอื่นๆ ที่ร่วมตีพิมพ์ในเล่มนี้มีเนื้อหาด้านชีววิทยา ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เป็นผลงานจาก University of Sinop ประเทศตุรกี, มหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 เรื่อง และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 เรื่อง ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความได้จาก http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/index


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/index

TOP