ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สาขากายวิภาคศาสตร์)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/๒๕๕9 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (สาขากายวิภาคศาสตร์) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/๒๕๕9 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นายค่อลิฟ ปะหยังหลี

2. กำหนดการสอบ
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิชาการ 9
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP