ข่าวเด่น

มวล.-เครือข่ายสหกิจฯใต้ตอนบน-สกอ. จัดเวิร์คช็อป คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่น 4มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน และสำนักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ทำหน้าที่เป็นคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เกิดความรู้และเข้าใจในเรื่องระบบสหกิจศึกษา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจาก 15 สถาบัน รวมกว่า 140 คน

และในพิธีเปิดการอบรมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ แย้มนุ่น อุปนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย กล่าวเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวคิดสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการและการวัดผลและประเมินผลสหกิจศึกษา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนและผู้อำนวยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์ กล่าวรายงานดร.สุเมธ แย้มนุ่น กล่าวในพิธีเปิดการอบรมว่า คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยกันจรรโลงสหกิจศึกษาให้แข็งแกร่งและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไทยให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะทำให้คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสหกิจศึกษา สามารถนำความรู้ตามกรอบมาตรฐานของสหกิจศึกษา ไปประยุกต์ใช้ให้ตรงกับอัตลักษณ์ของสถาบันที่สังกัดอยู่ ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนและเป็นเครือข่ายที่ดีในการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตด้วย

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด กล่าวถึงการจัดอบรมในครั้งนี้ว่า จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คณาจารย์ในการทำหน้าที่เป็นอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เกิดความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ รูปแบบกิจกรรมต่างๆ ทางด้านสหกิจศึกษาที่พึงกระทำของแต่ละสถาบัน โดยรูปแบบกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเน้นการปฎิบัติเวิร์คช็อปจริง มีการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การร่วมแลกเปลี่ยนกับทางผู้ประกอบการ มีตัวแทนนักศึกษาผู้ที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษามาแล้ว ร่วมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากร และการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้าอบรมเองด้วย

สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมที่มาจากสถาบันการศึกษาทั้งในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 15 สถาบัน รวม 139 คน และมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 1 คน

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP