ปิดคดีระหว่างกิจการร่วมค้า พีวีที/ โจทก์ และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ จำเลย : การบอกเลิกสัญญาของมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการด้วยความชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย