ข่าวเด่น

ปิดคดีระหว่างกิจการร่วมค้า พีวีที/ โจทก์ และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ จำเลย : การบอกเลิกสัญญาของมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการด้วยความชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย

จากการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์บอกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สัญญาเลขที่ 7/2557 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เป็นเหตุให้กิจการร่วมค้า พีวีที ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยฯ (นายกีร์รัตน์ สงวนไทร /จำเลยที่ 1 นายสุเมธ แย้มนุ่น/จำเลยที่ 2 นายอรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์/จำเลยที่3 และ นายเลิศชาย ศิริชัย/จำเลยที่ 4) ต่อศาลอาญาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.4356/2557 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ในฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานประพฤติมิชอบ ปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 157, 161 และ 162 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีคำพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากศาลได้พิจาณาจากพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่โจทก์ ได้ยื่นต่อศาลเพื่อประกอบข้อกล่าวหา และพยานหลักฐานของฝ่ายจำเลยได้นำมาแสดงต่อศาลอย่างรอบคอบแล้ว มีความเห็นว่าการที่จำเลยมีหนังสือบอกเลิกสัญญานั้นเป็นการปฏิบัติราชการที่ถูกต้องแล้ว การกระทำดังกล่าวของฝ่ายจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามข้อหาที่โจทก์ฟ้องมาทั้งหมด การที่จำเลยทั้งสี่ซึ่งเป็นหน่วยงานของทางราชการย่อมต้องปฏิบัติราชการให้ถูกต้องและใช้สิทธิบอกเลิกสัญญากับโจทก์ ในทางกลับกันหากจำเลยไม่กระทำการดังกล่าวอาจจะเป็นความผิดทั้งทางวินัยและอาญา รวมทั้งมีความผิดทางกฎหมายปกครอง และอาจจะถูกฟ้องร้อง ทางแพ่งได้ด้วย ดังนั้น การบอกเลิกสัญญาจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 กิจการร่วมค้า พีวีที ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ต่อศาลอุทธรณ์ภาค 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช และเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ศาลอุทธรณ์ภาค 8 ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น คือ ยกฟ้องโจทก์ บัดนี้ สำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ อส 0042(นศ)/4103 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 แจ้งว่าสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าโจทก์ (กิจการร่วมค้า พีวีที ) ไม่ได้ยื่นต่อสู้คดีในชั้นศาลฎีกาภายใน 1 เดือน หลังจากศาลอ่านคำพิพากษาอุทธรณ์ และไม่ได้ขอขยายระยะเวลาฎีกาตามที่วิธีการพิจารณาคดีของศาลได้กำหนดไว้ จึงถือได้ว่าคดีนี้เป็นอันสิ้นสุด การบอกเลิกสัญญาของมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการด้วยความชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

TOP