ข่าวทั่วไป

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นางจอมขวัญ ไดนา ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ NYPA Secret (ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งจาก) ร่วมกับ นายกฤษดา หนูเล็ก นางสาวศุถสตา ไอยราคม นักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และนางสาวกุศลิน สุขการณ์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมแข่งขัน Bio-economy Challenge 2016 (การพัฒนาสินค้า และการออกแบบลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพ สำหรับชุมชน) จัดโดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอลงาน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์ และเพื่อให้มีเวทีในการสร้างนักการตลาด หรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีโอกาสนำเสนอผลงานสู่สาธารณชนพร้อมทั้งแสดงศักยภาพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

กิจกรรมได้แบ่งการคัดเลือกเป็นสองรอบ โดยรอบแรกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งแผนธุรกิจ นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว จนได้รับการคัดเลือกเป็น 6 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าสู่รอบสองเพื่อนำเสนอพร้อมกับจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้มีผู้สมัครจากทั่วประเทศจำนวนกว่า 100 ทีม

ร่วมสนับสนุนโดย

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
*นางจอมขวัญ ไดนา ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ NYPA Secret (ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งจาก) เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/2016/08/bedo/

TOP