ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (สาขาชีววิทยา สาขาเคมี และสาขาคณิตศาสตร์ฯ)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 8/2559 ในตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา
006 นางสาวสุภาพร ผ้าสมบุญ

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเคมี
002 นางสาวประภัสสร แซ่ตั้ง
003 นางสาวจิณห์ณิภา นาคะเสนีย์

3. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
004 นางสาวธารารัตน์ นิลระตะ
005 นางสาวจิตวิภา ทองขวิด

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 15/3 ดังนี้
- เวลา 09.00 น. สอบคัดเลือกนักวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา
- เวลา 09.30 น. สอบคัดเลือกนักวิชาการ สาขาวิชาเคมี
- เวลา 10.30 น. สอบคัดเลือกนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทั้งนี้หากผู้สมัครคนใดไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ


TOP