ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนามความร่วมมือกับ Okayama University of Science, Japan

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการริเริ่มของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้ลงนาม MOU กับ Okayama University of Science ประเทศญี่ปุ่น โดยได้มีการดำเนินโครงการวิจัยกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาเป็นเวลาประมาณ 2 ปีแล้วในด้าน “Developing of novel water for freshwater and seawater shrimp live together without any physiological losses” ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถาพร ดิเรกบุษราคม อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเป็นผู้ประสานงานหลัก กำหนดระยะเวลาใน MOU คือ 5 ปี

สาระสำคัญของ MOU มีเนื้อหาดังนี้
1. การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
2. การแลกเปลี่ยนอาจารย์
3. การทำวิจัย
4. สหกิจศึกษา
5. การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
6. การร่วมมือในระดับหลักสูตรและการศึกษานอกพื้นที่สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
7. ความร่วมมืออื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน

โดยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีแผนการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Okayama University จำนวน 3 คน ดังนี้

1) Mr. Hironori Yamauchi
First travel:14/Aug to 20/Sep
Second travel:7/Oct to 8/Oct
2) Mr. Takaaki Ishizaka 14/Aug to 8/Oct
3) Mr. Masashi Takeda 7/Oct to 18/Nov


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.ous.ac.jp/english

TOP