(ขยายเวลารับสมัคร) ขอเชิญเภสัชกรเข้าร่วมประชุม “Rational Drug Use (RDU) : Practical Points for Pharmacists (3Ps)”