ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด

ด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งได้มีมติกำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559

ในการนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยใช้สถานที่ ห้องโถงอาคารไทยบุรี สำหรับผู้ที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ใน อำเภอสิชล อำเภอท่าศาลา อำเภอขนอม และอำเภอนบพิตำ จึงเรียนแจ้งให้พนักงานและนักศึกษาได้ไปใช้สิทธิตามวันเวลาสถานที่ดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dp2.wu.ac.th/VEE/election.pdf

TOP