มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด