ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการ Active Learning: Challenges and Innovations

ส่วนส่งเสริมวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Challenges and Innovations เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learningผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร หัวหน้าคณะทำงานพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ส่วนส่งเสริมวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning: Challenges and Innovations ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร กล่าวว่า การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นักการศึกษาและนักศึกษาได้เสนอผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการทางด้านการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Leaning ) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทวรรณ จิมากร ซิลลิ ม.ธรรมศาสตร์ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Active Learning: Challenges and Innovations” และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล ศิลปะกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี วศินานุกร และอาจารย์วรงค์ ถาวระอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด กล่าวว่า การเรียนรู้เชิงรุกเป็นการเรียนที่ให้นักศึกษาเป็นหลักในการเรียนรู้ กิจกรรมที่ทำในชั้นเรียนที่มีนักศึกษามีส่วนร่วมก็ถือว่า เป็นการเรียนเชิงรุกเช่นกัน ดังนั้น การเรียนรู้ต้องมาก่อนการสอน โดยให้นักศึกษาเป็นผู้กำหนดทิศทางการเรียนของตนเอง เพราะนักศึกษาที่มาเรียนมีความถนัดและความสนใจไม่เหมือนกันการประชุมวิชาการในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา 16 สถาบัน จำนวน 150 คน นักศึกษาจำนวน 61 คน และมีผู้นำเสนอบทความในการประชุมครั้งนี้จำนวน 50 บทความ

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP