ข่าวเด่น

กิจกรรม “Walailak Social Engagement” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมและหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักวิชา และหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรม “Walailak Social Engagement” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในเวลา 13.00 น. ซึ่งมีผู้เข้าชมงานและใช้บริการด้านต่าง ๆ กว่า 1,000 คนอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้ให้การสนับสนุนและอนุเคราะห์พื้นที่จัดกิจกรรมแก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้เข้าร่วมชมผลงาน และใช้บริการในกิจกรรมด้านต่างๆ ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นจำนวนมาก และที่สำคัญขอขอบคุณ Prof. Joseph Vitone และ Prof. Raelynn Deaton Haynes พร้อมอาจารย์และนักศึกษาจาก St. Edward’s University จำนวน 12 คน ในโครงการ SEU Documentary Photography, Global Studies Program & Marine Biology 2016 in Thailand ที่ได้มาศึกษาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและได้รับประสบการณ์ในพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และการทำโครงงาน “การสื่อสารด้วยภาพถ่ายภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในสังคมวัฒนธรรมไทย” โดยใช้พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นฐานในการเรียนรู้และสะท้อนมุมมองจากท้องถิ่นสู่สากลและมองผ่านความเป็นเลิศสู่วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดความเป็นไทย ความเป็นท้องถิ่น ผ่านมุมมองและความเข้าใจในสังคมตะวันตก โดยในวันนี้ได้นำภาพถ่ายของนักศึกษาในโครงการดังกล่าวจำนวน 60 ภาพ มาจัดแสดงในกิจกรรม “Walailak Social Engagement” เพื่อให้ผู้ชมงานได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมประเพณี มุมมองด้านศาสนา สิ่งแวดล้อมในจังหวัดนครศรีธรรมราช และร่วมประมูลภาพเพื่อนำรายได้เป็นทุนการศึกษา และบูรณะซ่อมแซมวัดรายรอบมหาวิทยาลัยอีกด้วยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมบนเวทีโดยการเสวนาพูดคุยให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักวิชา หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เช่น Active Learning ปัญหาที่เกิดจากโรคผิวหนัง การดูแลการใช้ยาในผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพ รู้เรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือด การสาธิตการทำอาหาร รวมทั้งเกมนันทนาการ และการแสดงดนตรีโดยนักศึกษาชมรมดนตรีสากล เป็นต้น

นิทรรศการและบริการวิชาการแก่สังคม การแสดงภาพถ่าย “ฝรั่งมองไทย (นครศรีธรรมราช) ผ่านภาพถ่ายและการตีความ” ภายใต้โครงการ SEU 2016 Summer Program : Photography Documentary, Global Studies & Marine Biology in Thailand การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ การวัดองค์ประกอบของร่างกาย และตรวจวัดระดับก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ในลมหายใจ การให้คำปรึกษาการใช้ยาในผู้สูงอายุ การทำยาดมสมุนไพร การตรวจคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด กิจกรรมโลกใต้เลนส์ (ส่องดู โปรโตซัวในน้ำ) กิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue culture) กิจกรรมร่างกายของเรา (โมเดลร่างกายของเรา โมเดลการเจริญเติบโตของมนุษย์ ส่องดูเซลล์เยื่อบุข้างแก้ม) โชว์สัตว์สตัฟฟ์ นิทรรศการ D-Learning การแกะสลักผัก ผลไม้

ในงานวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วนประชาสัมพันธ์ได้นำเสนอสื่อสมัยใหม่ Walailak Channel ซึ่งเป็นสื่อโทรทัศน์และวิทยุบนอินเทอร์เน็ต (TV & Radio Online) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ถ่ายทอดเนื้อหาสาระทางวิชาการ ข่าว ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้เป็นที่รับทราบ และเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวม โดยได้เชิญชวนผู้ร่วมงานให้ download Application Walailak Channel ในระบบปฏิบัติการ Android เพื่อติดตามรายการต่างๆ ที่เผยแพร่ทาง Walailak Channel อีกด้วย

อนึ่ง กิจกรรม “Walailak Social Engagement” เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพกิจกรรม

ข่าว : สุภาณี เพชรานันท์
ภาพ : กรกช บุญอมร

TOP