ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 11/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาววริศรา แสงคำลือ

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายด้านิยาน สตน

3. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายสุรศักดิ์ สีชุม

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP