มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรมและ WU Freshy Night Music 2016