ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรมและ WU Freshy Night Music 2016องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม และ WU Freshy Night Music 2016 ต้านภัยยาเสพติด บัณฑิตมีคุณธรรม ในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณ สนามบาสเก็ตบอล หน้าหอพักนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นควบคู่กันเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย ชมรม คณะกรรมการสโมสรสำนักวิชา และกลุ่มกิจกรรมอิสระต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน แผนกิจกรรม และเปิดรับสมาชิกใหม่ อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้สู่โลกกิจกรรมให้นักศึกษาใหม่และนักศึกษาอื่นๆ ที่สนใจทำกิจกรรม ได้รับรู้และสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสังกัดองค์กรกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจ และยังเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้นอกห้องเรียน อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยต่อไป

ด้านโครงการ Freshy Night 2016 ห่างไกลยาเสพติด บัณฑิตมีคุณธรรม เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำเป็นต้องมีการให้ความรู้เพื่อสร้างการรับรู้ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิเช่น การแสดงดนตรีจากศิลปิน และกิจกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจนักศึกษาใหม่ให้เข้ามาร่วมงาน เป็นการสร้างพื้นที่ในการสื่อสารให้เห็นถึงปัญหาและโทษของยาเสพติดต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นนักศึกษาใหม่และนักศึกษาทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันตนเองและสร้างภูมิคุ้มกันให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสื่อสารแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป

กิจกรรมต่างๆ ภายในงานเปิดโลกกิจกรรมและ WU Freshy Night Music 2016 ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลงานของชมรมต่างๆ และการเปิดรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ชมรม ในส่วนของค่ำคืนวันที่ 9 สิงหาคม 2559 พบกับศิลปินนักร้อง “เต็ม นาวา” และแขกรับเชิญ ท่านอื่นๆ อาทิ เช่น วงนายมอญ

ประมวลภาพ

TOP