ข่าวการศึกษา

โครงการ Big Cleaning Day สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จัดโครงการ Big Cleaning Day ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ อาคารวิชาการ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการต้อนรับน้องใหม่ คือการร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่และทาสีจราจร อาคารวิชาการ 4 ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ร่วมกันกันทำเป็นอย่างดี และบรรลุเป้าหมายที่สำนักวิชาวางไว้ แสดงถึงความสามัคคี มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบ

ประมวลภาพ

TOP