โครงการ Big Cleaning Day สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร