ข่าวการศึกษา

จบไปอีก 1 รุ่นแล้ว สำหรับโครงการนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 24
จบไปอีก 1 รุ่นแล้ว สำหรับโครงการนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 24 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 29 คน จาก 13 สถาบัน 16 ภาควิชา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2559

การเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ภายในระยะเวลา 32 วัน แบ่งเป็น

  • การเรียนการสอน 23 วัน บรรยาย 22 หัวข้อ ปฏิบัติการ 9 ครั้ง และออกภาคสนาม 4 ครั้ง
    การเรียนการสอนมีอาจารย์ร่วมสอน 24 ท่านจาก 9 หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
  • ทำ project 6 วัน
  • จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเล ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ และปลูกป่าชายเลน 1 วัน

โอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกส่วนงาน อันได้แก่

  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล อันดามัน (ศูนย์ชีวฯ)
  • สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • บ.เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต ที่ช่วยสนับสนุนให้ค่าย สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ประมวลภาพ


TOP