ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศิษย์เก่าหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการประจำปีของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง (นครศรีธรรมราช)หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และนักวิชาการจากอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง (นครศรีธรรมราช) เชิญร่วมการนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนและป่าชายหาด เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลการวิจัยและนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ณ ชลนภารีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีหลายหน่วยงานให้ความสนใจและร่วมกิจกรรม นอกจากการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการที่มีความเกี่ยวข้องแล้ว ยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้จากป่าชายเลน ไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้ แยม และลูกกวาดจากลูกลำแพน น้ำผึ้งจาก น้ำส้มจาก สุราจาก และน้ำตาลปีบที่ทำจากน้ำหวานจากและอื่น ๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถสร้างมูลค่าให้กับคนในท้องถิ่น

เนื่องด้วยหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินการศึกษาผลงานเกี่ยวกับป่าชายเลนและป่าชายหาดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ส่งนักศึกษาและนักวิจัยเข้าร่วมการนำเสนอจำนวน 2 ท่านดังนี้ นางสาวภารดี ผอมด้วง ว่าที่บัณฑิตรุ่นที่ 15 นำเสนอในเรื่องการศึกษาชีววิทยาบางประการของหอยจุ๊บแจง (Cerithidea obtusa) บริเวณป่าชายเลน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และนางสาวขนิษฐา อุทัยพันธ์ (นักวิจัย) นำเสนอเรื่องการศึกษาวิธีการจัดการปัญหาขยะทะเลในพื้นที่อำเภอขนอมแบบบูรณาการ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอนิทรรศการสัตว์ป่าและพรรณพืชป่าชายเลน โดยคุณอาวุธ แก่นเพชร นักวิชาการ จากอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยลักษณ์

TOP