ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญร่วมงาน วันเกาะกระ เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี

สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม “วันเกาะกระ เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ความสำคัญของพื้นที่คุ้มครองทางทะเล หมู่เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช สภาพการดำเนินการปัจจุบัน ปัญหา และ แนวทางแก้ไข จากทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรับรู้ถึงวันที่เกาะกระได้รับประกาศขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar site) และการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การให้ความรู้เกี่ยวกับเขตทางทะเล ผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล และกรณีศึกษาหมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดย พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ

กิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาแจ้งชื่อ-สกุล หน่วยงาน ได้ที่คุณพรทิพย์ เก้าซ้วน เบอร์โทรศัพท์ 075 672304 (เบอร์ติดต่อภายใน 2304) ภายในวันที่ 7 กันยายน 2559

กำหนดการ
วันเกาะกระ เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี
สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
และ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
ณ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

กิจกรรมภาคเช้า : ปาฐกถาพิเศษ บรรยาย กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ และเยี่ยมชมนิทรรศการ
ณ อาคารนวัตกรรม ห้องประชุม 4 ชั้น 2

เวลา

กิจกรรม

08:00-09:00 น.

ลงทะเบียน

09:00-09:30 น.

พิธีเปิด
กล่าวรายงาน โดย คณบดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
กล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กล่าวเปิดกิจกรรม โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

09:30-10:40 น.

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การให้ความรู้เกี่ยวกับเขตทางทะเล ผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล และกรณีศึกษาหมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดย พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ

10:25-10:40 น.

รับประทานอาหารว่าง

10:40-11:20 น.

การบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาพลังงานต่อพื้นที่คุ้มครองทางทะเลของประเทศไทย” โดย นายศุภวิชญ์ ใจงาม ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรมการผลิตในทะเล กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

11:20-12:00 น.

การบรรยาย หัวข้อ “พื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช : บทบาทและความสำคัญ” โดย นายสมชาย มั่นอนันต์ทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

12:00-12:15 น.

ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการต่อตัวคนเป็นภาพ “SOS Ko Kra” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช

12:15-13:30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
เยี่ยมชมนิทรรศการ

กิจกรรมภาคบ่าย : กิจกรรมบนเวทีโดยนักศึกษา และการเสวนาวิชาการ

เวลา

กิจกรรม

13:30-14:00 น.

กิจกรรมการแสดงบนเวที โดย คณะนักศึกษาชมรมพิทักษ์ทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

14:00-14:30 น.

การบรรยาย หัวข้อ “ประโยชน์ของพื้นที่คุ้มครองทางทะเล” โดย ดร.บำรุงศักดิ์ ฉัตรอนันทเวช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

14:30-15:10 น.

การเสาวนาวิชาการ หัวข้อ “การจัดการพื้นที่หมู่เกาะกระ แรมซาร์ไซท์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : ความเป็นมาของการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืนจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง” นำเสาวนา โดย คุณปิยวัจน์ คงอินทร์ (ช่วงที่ 1)

15:10-15:25 น.

รับประทานอาหารว่าง

15:10-16:10 น.

การเสาวนาวิชาการ หัวข้อ “การจัดการพื้นที่หมู่เกาะกระ แรมซาร์ไซท์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : ความเป็นมาของการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืนจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง” นำเสาวนา โดย คุณปิยวัจน์ คงอินทร์ (ช่วงที่ 2)

16:10-16:30 น.

ตอบข้อซักถาม สรุป และปิดกิจกรรม

 


TOP