ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 27/2559 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 27/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

ก. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเภสัชกรรมคลินิก
1. รายชื่อ
นางสาวเปรมกมล เพ็งแพ่ง
2. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์
3. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ข. ตำแหน่งอาจารย พรีคลินิก สาขาสรีรวิทยา
1. รายชื่อ
นายกิตติณัฎฐ์ ไชยวงศ์
นางสาวเพชรรัตน์ บุญร่วมแก้ว
นางสาวจารุเนตร ละม้าย
2. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์
3. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP