ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับวิทยาลัยชุมชนระนอง

ผู้บริหารและบุคลากรกลุ่มจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ วิทยาลัยชุมชนระนอง จำนวน 10 คนศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน Active Learning ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 09.00-16.30 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร

TOP