ข่าวการศึกษา

(ขยายเวลารับสมัคร) ขอเชิญเภสัชกรเข้าร่วมประชุม “Rational Drug Use (RDU) : Practical Points for Pharmacists (3Ps)”

เนื่องในโอกาสที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้สถาปนามาครบ 10 ปี ในปี พ.ศ. 2559 สำนักวิชาฯ ร่วมกับกลุ่มเภสัชกรภาคใต้ (กภต.) จึงได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Rational Drug Use : Practical Points for Pharmacist (3Ps)” ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับหลักการใช้ยาสมเหตุผล ทันต่อสถานการณ์ของโรคติดเชื้อและยาที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อ ทำให้สามารถเลือกใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมเหตุผล อันจะส่งผลช่วยลดอุบัติการณ์การดื้อยาของเชื้อจุลชีพลงได้

ในการนี้ สำนักวิชาฯ จึงขอเชิญเภสัชกร เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมวิชาการสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 1,500 บาท และสมาชิกกลุ่มเภสัชกรภาคใต้ (กภต.) จำนวน 750 บาท ทั้งนี้ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมโดยการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ pharmacy.wu.ac.th ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) ประมาณ 10 หน่วยกิต โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของราชการต้นสังกัดเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัย R2R หรือนวัตกรรมเชิงระบบเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม “Show and Share” หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ นางสุนิสา สังข์ช่วย โทรศัพท์ 075-672900 อีเมล์ pharmacist.southern@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://pharmacy.wu.ac.th

TOP