ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 สมัครผ่าน http://entry.wu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง 25 เมษายน 2560 โดยมีรูปแบบการคัดเลือก 2 รูปแบบ คือ

รูปแบบที่ 1. การใช้คะแนน GAT/PAT สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เปิดรับสมัคร 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เปิดรรับสมัครวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง 20 ธันวาคม 2559 และครั้งที่ 2 เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 25 เมษายน 2560

รูปแบบที่ 2. ใช้คะแนนจัดสอบวัดความรู้พื้นฐาน โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินการสอบเอง เปิดรับสมัคร 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เปิดรับสมัครวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง 22 ตุลาคม 2559 และครั้งที่ 2 เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2559 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://entry.wu.ac.th

TOP