ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

10 บริการวิชาการ ประสาน วลัยลักษณ์ สู่โรงเรียน

10 บริการวิชาการ ประสาน วลัยลักษณ์ สู่โรงเรียน

1) โอลิมปิก สอวน. (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ Website http://www.posn.or.th/ )
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) คือ ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางปัญญาของนักเรียนที่มีความพร้อมทั่วประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้ได้มาตรฐานสากลและสามารถไปแข่งขันระดับนานาชาติได้ ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็น 1 ใน 17 ศูนย์ภูมิภาค ที่รับผิดชอบในการพัฒนา นักเรียน และครูในจังหวัดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดภาคใต้ตอนบน 16 โรงเรียน ร่วมดำเนินการรับสมัคร และเป็นศูนย์สอบคัดเลือก ให้ได้นักเรียนเข้าร่วมการอบรมที่มี 6 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ ทั้งค่าย 1 และค่าย 2 เพื่อคัดเลือกตัวแทนศูนย์เข้าแข่งขันระดับชาติ เป็นก้าวแรกของการเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป

2) JSTP (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ Website http://www.nstda.or.th/jstp/)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สทวช.) ดำเนินโครงการ JSTP (Junior Science Talent Project) หรือ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อเฟ้นหาเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเด็กที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ให้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบค่ายเสริมประสบการณ์ การฝึกทำวิจัยในห้องปฎิบัตการ การฝึกอบรมความรู้ต่างๆที่หลากหลาย ในเชิงสังคม และศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ สามารถพัฒนาทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ให้เพิ่มขึ้นอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยจะมีนักวิทยาศาสตร์ พี่เลี้ยง ที่เป็นอาจารย์ และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยต่างๆ คอยแนะนำ ชี้แนะเพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยคุณภาพของประเทศต่อไป ในการดำเนินการนี้ มหาวิทยาลักษณ์วลัยลักษณ์ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานภาคใต้ ยาวนานกว่า 15 ปี

3) YSC (ศูนย์บริการวิชาการ Website http://www.nectec.or.th/ysc/)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ดำเนินโครงการ YSC (Young Scientist Competition) หรือ โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนเยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษาให้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศ และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการจัดประกวดโครงการนี้ในฐานะหน่วยประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) รวมทั้งจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงงาน และ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 17 ปีแล้ว และเป็นที่น่ายินดีว่าโครงงานจากภาคใต้ ได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติตลอดมา

4) GLOBE (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ Website http://globethailand.ipst.ac.th/)
GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) เป็นโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนทั่วโลกทำงานวิจัยค้นคว้าร่วมกับครู นักวิทยาศาสตร์ และชุมชนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science) โดยการเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง แม่นยำ สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และครอบคลุมพื้นที่ เพื่อให้สามารถระบุแนวโน้มรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล เข้าใจแบบจำลอง และทำนายปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกได้ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจ ปัญหาและการแก้ปัญหาในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศระดับภูมิภาค และระดับโลกอย่างแท้จริง และยั่งยืน ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกของ GLOBE ประเทศที่ 85 โดยการเซ็นต์สัญญาระหว่างรัฐบาลไทย กับ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2542 และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็น 1 ใน 15 มหาวิทยาลัยเครือข่าย

5) STEM (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ Website http://www.stemedthailand.org/)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดตั้งศูนย์ ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ (National STEM Education Center: NSEC) และศูนย์สะเต็มศึกษาภาค (Regional STEM Education Center: RSEC) 13 ศูนย์ ที่มีโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาที่ดำเนินงานร่วมกับศูนย์สะเต็มศึกษาภาค ศูนย์ละ 6 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยีที่บูรณาการวิศวกรรม และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของนักเรียนไทยอย่างเป็นระบบ ในส่วนศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้ตอนบนที่ประสานโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการหนุนเสริมกับกิจกรรมอื่นๆ รวมถึง การเป็นศูนย์โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) อีกด้วย

6) กิจกรรมปฏิบัติการและห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ Facebook กิจกรรมวิทยาศาสตร์ by วิทย์สุข CSE WU)
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังได้ดำเนินการบริการวิชาการสู่โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ในรูปแบบการจัดปฏิบัติการพิเศษให้นักเรียนได้สัมผัสเครื่องมือและการทดลองจริง ในโอกาสต่างๆ รวมถึงสัญจรไปจัดกิจกรรมตามโรงเรียน การดำเนินงานนี้ได้สนับสนุนโครงการของสำนักวิชาต่างๆ เช่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ที่ร่วมพัฒนาการสอนและนวัตกรรมการศึกษาร่วมกับอาจารย์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย และ สำนักวิชาการจัดการดำเนินการพันธกิจสัมพันธ์กับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัย

7) ค่ายวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (อุทยานการเรียนรู้ฯ Website http://stpark.wu.ac.th/page/web)
อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นแหล่งส่งเสริมและถ่ายทอดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับเยาวชน นอกจากการเผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์แล้ว ยังได้จัดกิจกรรมในรูปแบบค่ายวิทยาศาสตร์และค่ายดาราศาสตร์ ทั้งในและนอกพื้นที่ มหาวิทยาลัยอีกด้วย โดยในแต่ละค่ายอุทยานการเรียนรู้ฯ ได้ออกแบบกิจกรรมตามระดับชั้นของนักเรียน และความต้องการของโรงเรียน ที่เข้าร่วม

8) การอบรมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ (โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ Facebook อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพืช ตั้งแต่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์ ความสำคัญของพฤกษศาสตร์ อนุกรมวิธาน การจำแนกพรรณไม้ การตรวจเอกลักษณ์พืช อาณาจักรพืช และ รวบรวมพันธุ์พืช ความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์เหล่านี้ ได้รับการเผยแพร่ บริการวิชาการแก่สังคม ผ่านการอบรมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ ที่ให้กลุ่มนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริงภายในโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นความงดงาม เห็นประโยชน์และคุณค่าของพรรณพืช ทำให้เกิดความรักความหวงแหนและมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืชไว้แก่ท้องถิ่นต่อไป

9) การประกวดและอบรมทางศิลปวัฒนธรรม (อาศรมวัฒนธรรม Website http://cultural.wu.ac.th/ Facebook อาศรมวัฒนธรรม วลัยลักษณ์)
อาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีการถ่ายทอดสู่เยาวชน ผ่านกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันภาษาไทย และ การอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีไทย อีกทั้งในรูปแบบการประกวด ได้แก่ ร้อยกรอง และ เพลงบอกเยาวชน รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นต้น

10) สกอ.-โรงเรียน หรือ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ และ อุทยานการเรียนรู้ฯ Facebook เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน )
สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน โดยในการเริ่มต้นดำเนินการ คือ ปีศึกษา 2559 มีมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 125 แห่ง ดูแลโรงเรียน 147 แห่ง จัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ 1) ส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ 4) ส่งเสริมการรู้เท่าทันไม่เป็นเหยื่อสังคม ในส่วนของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทำหน้าที่ ประสานงานเครือข่ายภาคใต้ตอนบน 9 จังหวัด ที่มี 8 สถาบันอุดมศึกษา เป็นพี่เลี้ยง 11 โรงเรียน


TOP