ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญติดตามข่าวสารโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการ ทาง Facebook วลัยลักษณ์สู่โรงเรียน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการระดับชาติและนานาชาติที่สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานหลายโครงการ และ มีการบริการวิชาการสู่โรงเรียนจำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อหนุนเสริมผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมประสานกำลังระหว่างหน่วยงาน อีกทั้งสร้างการรับรู้สู่โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนอย่างเป็นระบบ มหาวิทยาลัยจึงได้เปิด Facebook วลัยลักษณ์สู่โรงเรียน ที่รายงานข่าวสารโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการสู่โรงเรียน และจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนงานด้านนี้อย่างเป็นเอกภาพต่อไป

TOP