มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์