ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่หก กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัยอาวุโส ผู้อำนวยการบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ให้การต้อนรับและแนะนำโครงการ จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดูการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ซึ่งยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินงานของสถาบันการแพทย์ การบริหารจัดการงบประมาณ โครงสร้างและลักษณะทางกายภาพ และการบริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีแผนจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2562 เตรียมพร้อมสำหรับรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนที่จะเข้ามาใช้บริการให้ได้รับความสะดวก มีประสิทธิภาพและครบวงจร

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการแพทย์ขนาด 400 เตียง เกิดจากพระราชปรารภและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้มีสถานพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ระดับโรงเรียนแพทย์ขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้บริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง รวมถึงประชาชนแถบจังหวัดชายฝั่งตะวันออก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555

บนเนื้อที่กว่า 300 ไร่ ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มีการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการศึกษาเป็นหลัก ควบคู่ไปกับความเป็นเลิศด้านอาชีวอนามัย – อาชีวเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบสุขภาพแบบครบวงจร และการพัฒนาระบบแพทย์ทางเลือก โดยใช้เป็นสถานที่ศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์ พยาบาล และจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ นอกเหนือจากการตรวจรักษาผู้ป่วย ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการตรวจรักษาในปี พ.ศ.2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์และคณะทำงานที่ให้การต้อนรับอย่างดี ทั้งยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ความเอื้อเฟื้อในครั้งนี้ถือเป็นคุณูปการยิ่งต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหวังจะเห็นศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP