ขอเชิญร่วมโครงการเสวนาเรื่อง “นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) โดยมนุษย์เงินเดือนสู่วิถีเกษตรกร”