ข่าวการศึกษา

กิจกรรมคณบดีและคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัยากร จัดกิจกรรมคณบดีและคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมประกอบด้วย 1) การบรรยายพิเศษเรื่อง Thailand 4.0 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รับทราบและเตรียมตัวสำหรับการพัฒนาตนเองไปสู่การทำงานในยุค Thailand 4.0 2) กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เพื่อเป็นกำลังใจ เป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาอื่นๆ 3) กิจกรรมการแนะนำสโมสรนักศึกษา และ 4) กิจกรรมของนักศึกษาภายใต้การดูแลของสโมสรนักศึกษาและสำนักวิชา

กิจกรรมครั้งนี้ สำนักวิชาได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสาขาวิชาต่างๆ ได้แสดงศักยภาพ โดยการนำเสนอสาระที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนเองเข้าศึกษาในที่ประชุม โดยนักศึกษาได้ออกแบบรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายแสดงให้เห็นว่านักศึกษาได้มีการวางแผน และเตรียมการนำเสนอมาอย่างดี กระบวนการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายแก่นักศึกษาปีที่ 1 ทางอ้อมในลักษณะที่เป็นการเรียนรู้จากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้

ทั้งนี้ คณบดีได้เน้นย้ำแก่นักศึกษาใหม่และนักศึกษาทุกชั้นปี ถึงปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม ของสำนักวิชา เพราะนักศึกษาทุกคนคือ บุคลากรขององค์กรที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนพันธกิจต่างๆ ของสำนักวิชา ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของนักศึกษาให้สอดคล้องกับ ปรัชญา ปณิธานและบรรลุวิสัยทัศน์ของสำนักวิชา ซึ่งผลที่ได้สุดท้ายก็คือ บัณฑิตที่เป็นคนดีสู่สังคม

TOP