มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ