ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับประเด็นหลักในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย โครงสร้างการบริหารของโรงพยาบาล การบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการงบประมาณและเงินรายได้ของโรงพยาบาล ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลสำหรับงานเวชระเบียน และการได้มาซึ่งครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมพูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีขนาด 580 เตียง ปัจจุบันเปิดให้บริการมาแล้ว 29 ปี พร้อมทั้งให้ความรู้และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ยิ่งแก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างในขณะนี้ จะสามารถให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยได้ในราวปี 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการวางโครงสร้างการบริหารศูนย์การแพทย์และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้เดินทางไปศึกษาดูงานในโรงพยาบาลและสถาบันการแพทย์ต่างๆ แล้ว 3 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP