ข่าวการศึกษา

เครือข่ายวลัยลักษณ์ป้องกันภัยไข้เลือดออกจัดประชุมให้ความรู้นักศึกษาชมรมนักศึกษาวลัยลักษณ์รวมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และหน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก จัดกิจกรรมประชุมรวมพลังเครือข่ายวลัยลักษณ์ป้องกันภัยไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เนื่องในวันแม่แห่งชาติชาติ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,300 คน โดยมี อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมอาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีเป้าหมายจัดหอพักให้เป็นสถานที่เรียนรู้อยู่อาศัย โดยมุ่งพัฒนาด้านกายภาพ บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มพื้นที่พบปะทางสังคม เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและปัญญา นักศึกษาควรให้ความสำคัญดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ สำหรับการป้องกันแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากนักศึกษาในการดูแลความสะอาดของหอพัก ทิ้งขยะลงถัง และจัดสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหนะนำโรค ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษา และขอบคุณหน่วยงานทุกฝ่ายที่ร่วมมือทำงานอย่างเข้มแข็งการจัดกิจกรรมของเครือข่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีการสำรวจดัชนีลูกน้ำ แหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่พักอาศัยและอาคารเรียน นำมารวบรวม วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา ตลอดจนพัฒนาแนวทางการรักษาพยาบาล ควบคุมโรค สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้จะรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักแก่นักศึกษา โดยมีกิจกรรมหลากหลายสร้างความสนใจแก่นักศึกษา เช่น การประกวดภาพถ่ายป้องกันโรคไข้เลือดออก การบรรยายให้ความรู้โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรณบำรุง หัวหน้าหน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก การแสดงละครเสริมความรู้ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของเครือข่ายที่จัดกิจกรรมมาเป็นเวลา 3 ปี พบว่าสถิตินักศึกษาป่วยไข้เลือดออกมีแนวโน้มลดลง แต่ยังต้องรณรงค์ต่อเนื่องเพื่อควบคุมโรคให้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

ประมวลภาพ

TOP