ข่าวทั่วไป

ขอเชิญ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และแบนเนอร์ (Banner) "การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 The 14th Thailand Mathematical Olympiad (14th TMO)"

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และแบนเนอร์ (Banner) "การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 The 14th Thailand Mathematical Olympiad (14th TMO)" ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ หลักการและเหตุผล

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ให้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่ 14 ในปี พ.ศ. 2560 ดังนั้นทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 (The 14th Thailand Mathematics Olympiad, 14th TMO) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนาหลักสูตร และมาตรฐานของระบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของประเทศ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกิดความรักและสนใจที่จะมุ่งเน้นศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษา จนอาจประกอบอาชีพนักวิจัยทางคณิตศาสตร์ในอนาคต
 3. เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่เข้าอบรมวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นตัวแทนจากศูนย์ สอวน. ทั้ง 14 ศูนย์ ทั่วประเทศ ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในรอบต่อไป
 4. เพื่อให้คณาจารย์จากศูนย์ สอวน. ทุกศูนย์มีประสบการณ์ร่วมกันในการเข้าร่วมจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งสามารถนำไปใช้ปรับปรุงการสอน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการอบรมทางวิชาการในสาขาคณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น
 5. เพื่อสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางความคิดของนักเรียน ตัวแทนครูจากโรงเรียน และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
ด้วยเหตุนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงจัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และแบนเนอร์ เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารทางสื่อ และกิจกรรมต่างๆ ของการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และแบนเนอร์ (Banner) เข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2559

หลักเกณฑ์ในการประกวด

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ บุคลากร นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน ส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่ละผลงานต้องประกอบด้วย

 1. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องประกอบด้วยข้อความ TMO (ชื่อย่อการแข่งขัน), 14th (ครั้งที่จัดการแข่งขัน), 2017 (ปีที่จัดการแข่งขัน), Thailand Mathematics Olympiad (ชื่อการแข่งขัน), ชื่อมหาวิทยาลัย (อาจใช้ชื่อย่อหรือชื่อเต็ม)
 2. แผ่นป้ายแบนเนอร์ (Banner) ขนาดความยาว 9 เมตร และความกว้าง 3 เมตร และต้องประกอบด้วย ตราสัญลักษณ์ (Logo), ตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ตรามูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.), ตราสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), และข้อความ "การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14, The 14th Thailand Mathematical Olympiad, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นครศรีธรรมราช, 10-14 พฤษภาคม 2560"
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบ และดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน การออกแบบไม่จำกัดสีไม่จำกัดรูปแบบและตัวอักษร และสามารถ download ตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ตรา สอวน., ตรา สสวท. ได้ที่ http://goo.gl/J5uRWd

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

ส่งผลงานภาพสีขนาด A4 พร้อมแนบไฟล์ ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรม และไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล .AI และ .JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK บันทึกใส่ CD จำนวน 1 แผ่น (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้) แต่ละแบบต้องมีเอกสารประกอบเป็นคำอธิบายแนวความคิดของสัญลักษณ์และแบนเนอร์ที่ส่งเข้าประกวด รวมถึงชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวกของผู้ส่งเข้าประกวด

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ

ตราสัญลักษณ์ (Logo) และแบนเนอร์ (Banner) ที่ส่งเข้าประกวดเพียง 1 ผลงานเท่านั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนำไปใช้ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะกรรมการตัดสินสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน
 1. การสื่อความหมายถึงการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจังหวัดนครศรีธรรมราช
 2. ความคิดสร้างสรรค์ ความโดดเด่น สวยงาม จดจำง่ายและความครบถ้วนขององค์ประกอบ
 3. ความน่าสนใจและสามารถนำไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์ ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และจะไม่ส่งคืนผลงานให้เจ้าของผลงานไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศลำดับที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศลำดับ 2 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  หมายเหตุ หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล

  วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

  ส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน โดยส่งมาที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 (วงเล็บที่มุมซองว่า การประกวดตราสัญลักษณ์และแบนเนอร์ TMO14) พร้อมแนบอีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกของผู้เข้าประกวด

  ระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด

  ส่งผลงานเข้าประกวด ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 ตุลาคม 2559 หากส่งไปรษณีย์ ให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

  ประกาศผลการตัดสิน

  ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2559

  การติดต่อสอบถาม

  อ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0 7567 2004-6, 0 7567 2087 Email: tjanyarak@gmail.com
 • TOP