มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ.