ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน “เรื่องการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพื่อประโยชน์ในการสร้างคนและอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติ โครงการ อพสธ. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รศ.ดร.ชิตณรงค์ สิริสถิตกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะผู้ประสานงานคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 30 หน่วยงานโอกาสนี้ รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ในฐานะประธานกล่าวว่า ถือเป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้มีโอกาสเข้าร่วมสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีฐานความรู้ทรัพยากรท้องถิ่นและจะได้นำความรู้นี้ไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันนั้นได้ปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่นที่มี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะหน่วยงานการศึกษาของรัฐในพื้นที่ รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ร่วมมือหรือกระทำสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการ อพสธ. ร่วมกับคณะดำเนินงานทุกท่าน

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ. ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และรองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีเนื้อหาบรรยายประกอบด้วย ความสำคัญของการเข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ ที่มา วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงาน บทบาทของท้องถิ่นและเครือข่ายในการทำงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและในตอนท้ายจะเป็นการตอบข้อซักถามของที่ประชุม

ประมวลภาพ

TOP