ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ในกล่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที 1/2559 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ในกลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) สังกัดสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายราชัน ฉ้วนเจริญ

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP