ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมโหวดสารคดีสื่อโทรทัศน์ : เข้าใจศิลปวัฒนธรรมเข้าใจชีวิตของคนใต้

ขอเชิญร่วมโหวดสื่อสารคดีโทรทัศน์ : เข้าใจศิลปวัฒนธรรมเข้าใจชีวิตของคนใต้ รางวัล Popular Vote นับจากการกด like บน https://www.youtube.com จากคลิปวีดิโอ
เริ่มการ Vote ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม–๘ กันยายน ๒๕๕๙
กรุณากด link เพื่อรับชมผลงานที่ส่งเข้าประกวด


WU001_ลูกหว้า_ประเพณีไหว้ผีโบ๋ https://youtu.be/cy_8I4C-xa8

ทุ่งหว้าเป็นอำเภอเก่าแก่ของจังหวัดสตูลที่เคยรุ่งเรืองในอดีต มีการติดต่อค้าขายกับรัฐปีนังประเทศมาเลเซีย จึงถูกขนานนามว่า “ปีนังน้อย” จึงมีสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่ถูกหลอมรวมกันอย่างกลมกลืน และยังถ่ายทอดมายังรุ่นปัจจุบัน ถ้าหากไม่ช่วยกันฟื้นฟู อนุรักษ์ไว้ เกรงว่าต่อไปอาจจะสูญหายได้ โดยเฉพาะประเพณีไหว้ผีโบ๋เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศไทย

WU002_Brilliant_กุมปัง เสน่ห์ศรัทธา https://youtu.be/beGvCsq1Fr0

WU003_วัวชนแดนใต้_สารคดีวัวชน https://youtu.be/BoeEoVymXTI

อยากจะเผยแพร่เรื่องราวของวัฒนธรรมทางภาคใต้ที่ว่าด้วยเรื่องการชนวัว ซึ่งเป็นการต่อสู้บนสังเวียนดินของเหล่าวัวชน เพื่อต้องการให้บุคคลภายนอกที่ยังไม่รู้เกิดความสนใจที่จะศึกษา และมาลงพื้นที่จริง ๆ เพราะนอกจากจะได้ศึกษาเรื่องวัวชนแล้วยังได้ดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่นั้นอีกด้วย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารคดีนี้จะช่วยบอกต่อคนอื่น ๆ ให้ได้รู้เพื่อที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของภาคใต้เอาไว้

WU004_sct_ขนมจีนเส้นสดโบราณ https://youtu.be/4OQ4LI53nrA
เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น การทำขนมจีนสูตรโบราณถือเป็นการสืบทอดให้ลูกหลานรุ่นหลังยังพอได้เห็นได้ดูได้รับความรู้ ได้นำมาต่อยอด เผยแพร่ ให้ทุกคนได้รู้จักและอนุรักษ์ไว้ต่อไปในอนาคต

WU005_เพลงบอกสมใจ ศรีอู่ทอง_ศิลปะและวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตคนใต้ https://youtu.be/Kl1TqaITifk 

WU006_ยาเส้น_ยาเส้นบ้านกลาย https://youtu.be/HaZ1NAoh_vg
สื่อถึงวิถีชีวิตชาวบ้านบริเวณลุ่มแม่น้ำกลายที่หาเลี้ยงชีพโดยการปลูกพืช ทำการเกษตรที่สืบทอดกันมาเป็นช่วง 2 อายุตนและอยากจะสื่อให้เห็นถึงการอนุรักษ์การปลูกยาเส้นที่นับวันจะลดน้อยลงไปทุกที

WU007_High fly_วิถีชีวิตการกินของคนใต้ https://youtu.be/c9vEVErjPoU
อาหารของภาคใต้จะมีรสชาดที่เค็มและรสเผ็ดจัด อาหารพื้นบ้านภาคใต้ทั่วไปมีลักษณะผสมผสานระหว่างอาหารไทยพื้นบ้านกับอาหารอินเดียใต้ เช่น น้ำบูดู ซึ่งได้มาจากการหมักปลากทะเลสดผสมกับเม็ดเกลือและมีความคล้ายคลึงกับอาหารมาเลเซีย และอาหารภาคใต้ยังมีรสชาติที่เผ็ดกว่าภาคอื่น ๆ

WU008_หนุ่มบ่าวสาวนุ้ย_นายหนัง https://youtu.be/RGANQFeXs1c
หนังตะลุงเป็นศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่นอย่างหนึ่งของภาคใต้ เป็นการเล่าเรื่องราววิถีชีวิตท้องถิ่นของคนใต้ ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจศิลปะแขนงนี้น้อยลง แต่ก็ยังคมมีเยาวชนที่อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมถิ่นใต้เอาไว้ด้วยการประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน

WU009_Diamond Duck_ธุรกิจจากก้อนดิน https://youtu.be/xUHRRH2y1-M
นำเสนอศิลปวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่กับวิถีชีวิตของคนภาคใต้ในรูปแบบธุรกิจที่สร้างรายได้ และเป็นการสืบทอดจากรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ไปยังรุ่นลูก ๆ หลาน

WU011_fighting production_สารคดีแกงพุงปลาจากปักษ์ใต้ https://youtu.be/V5YSyfXBBGo
แกงพุงปลาเป็นอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของคนภาคใต้ เป็นวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ กลุ่มของผู้จัดทำจึงเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมอาหาร จึงเป็นที่มาของสารคดีแกงพุงปลาจากปักษ์ใต้

WU012_Thai Thai_หางอวนภูมิปัญญาที่กำลังจะหายไป https://youtu.be/VlVv135cNPA
อยากเป็นตัวแทนของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเผยแพร่ภูมิปัญญาของชาวบ้านในชุมชนบ้านหน้าทับเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่ต่อไป

WU013_ชุมนุมอนุรักษ์วัฒนธรรมภาคใต้_ตะลุงยังอยู่ https://youtu.be/qrV5RW_jk9I
วันเวลาและยุคสมัยใหม่ทีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดูเหมือนจะหายไปตามกาลเวลา ศิลปวัฒนธรรมกำลังจะสูญหาย คณะผู้จัดทำจึงรวมกลุ่มจัดทำเพื่อให้รู้ถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ที่มีต่อการดำรงชีวิตและสิ่งที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน

WU014_A.P.Festival Carnival แต่น แต้น_โนราห์ https://youtu.be/nwr1RnRH9Ds
มโนราห์ถือเป็นศิลปะการแสดงที่มีความโดดเด่นและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นอย่างยิ่ง อาทิ เครื่องแต่งกายที่ร้อยด้วยลูกปัดหลากสี ท่าทาง การร่ายรำที่อ่อนช้อยน่าติดตาม เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมโนราห์ยังมีให้พบเห็นอยู่ทั่วไป ถือได้ว่าเป็นการแสดงที่ไม่มีวันจางหายไปจากคนใต้ได้เลย

WU015_ไทยยัง (Thai young)_น้ำตาจากสร้างรายได้ https://youtu.be/mGODOAaZ3rU
งานสารคดีน้ำตาลจากสร้างรายได้เป็นการนำเสนอภูมิปัญญาชาวบ้านของภาคใต้ที่มีการประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีในธรรมชาติไม่ต้องลงทุนในการสร้างอาชีพ แค่รู้จักใช้ภูมิปัญญา แนวคิด ในการแปรรูปให้เกิดประโยชน์ คุณค่า และรายได้ที่ตามมาตลอดทั้งปีจากต้นจากภายใต้หัวข้อ เข้าใจศิลปวัฒนธรรม เข้าใจชีวิตของคนใต้

WU016_ป.ส.ร่วมใจ_มโนราห์โรงครู พิธีกรรมผูกสายสัมพันธ์คนใต้ https://youtu.be/sQsib4bxY38
เพื่อต้องการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี มโนราห์โรงครูของถิ่นใต้ให้เป็นที่รู้จัก และคงไว้ เพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดและสานความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ ครอบครัวกับชุมชนและท้องถิ่น

WU017_สายบุรี_หลากหลายวัฒนธรรม เชื่อมสัมพันธ์ด้วยน้ำบูดู https://youtu.be/J5ERBCYrL0c
ศิลปวัฒนธรรมที่มีความสำคัญกับคนไทยไม่น้อยไปกว่าวัฒนธรรมการแต่งกาย และวัฒนธรรมด้านภาษา คือ วัฒนธรรมด้านอาหาร ซึ่งพื้นที่ชายแดนใต้จะมี “น้ำบูดู” ที่เป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาเนิ่นนาน ปัจจุบันน้ำบูดูเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนใต้ และแพร่หลายไปยังหลายประเทศ ไม่ว่าคนจะเป็นคนเชื้อชาติใด ศาสนาใดก็ต่างสนใจน้ำบูดู แต่ยังมีคนใต้ในประเทศที่ยังไม่รู้จักดี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ควรรักษาไว้

ประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัล ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ www.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://้cultural.wu.ac.th/

TOP