สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง ตลอดปีการศึกษา 2559