นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ระดับอุดมศึกษา