ข่าวการศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ระดับอุดมศึกษา


นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ประกอบด้วย นางสาวฐิติยา แซ่ก๊ก นายอนุวัฒน์ ชูไชย และนายพศวีร์ คณวงษ์มงคล ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เงินรางวัล 8,000 บาท) การแข่งขันตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี อาจารย์ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ เป็นผู้ควบคุมทีม

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ จำนวน 10 คน ได้แก่

1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 6 คน แบ่งออกเป็น 2 ทีม

ทีมที่ 1 นางสาวฐิติยา แซ่ก๊ก นายอนุวัฒน์ ชูไชย และนายพศวีร์ คณวงษ์มงคล ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เงินรางวัล 8,000 บาท)
ทีมที่ 2 นางสาวญนันทิญา แก้วเมือง นายวรวัฒน์ จินประชา และนายธิติวุฒิ ชูระมาน ได้รับรางวัลชมเชย (เงินรางวัล 2,000 บาท)

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสังเกตการณ์ จำนวน 4 คน

นางสาวกานต์ธิติ สิงสุข
นางสาวลัดดาวัลย์ สมบัติ
นางสาวศิริวรรณ รอดสุก
นางสาวณัฐธิดา สุภาเพ็ชร

การแข่งขันตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมถ่ายทอดผ่านความรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม และมีความเป็นผู้นำด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของสาขาวิชา รวมทั้งมีโอกาสในการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายชุมชน ผ่านกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งนักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการดังกล่าวไปประยุกต์ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และยังได้สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับด้านสิ่งแวดล้อม สร้างผลงานและนำมาซึ่งชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยต่อไป

ประมวลภาพ


TOP