ข่าวเด่น

ผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียนโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมโครงการ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน Walailak University Show&Shareเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน : Walailak University Show&Share เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยไปสู่โรงเรียน พร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนต่างๆ ซึ่งมีศิษย์เก่ามาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์แนะแนว และนักเรียน 40 โรงเรียน จาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 1,200 คน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรีโอกาสนี้ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คนดีและคนเก่ง” ความว่า ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู/อาจารย์ ตลอดจนนักเรียน ที่ให้โอกาสมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นเสมือนสมบัติของคนท่าศาลา คนใต้ ตลอดจนประชาชนคนไทยทุกคน นักเรียนทุกคนที่ตัดสินใจเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ถือเป็นการตัดสินใจเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ไม่ใช่เพียงแค่มารับวิชาความรู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับโลก โดยมหาวิทยาลัยมีแผนที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและสามารถใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาของโลกได้ในระดับที่ดี อีกทั้งยังมีการสร้างมาตรฐานของความเป็นคนดี ผ่านวิชาเรียน เช่น ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรื่องการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต การจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด เป็นต้น ซึ่งวิชาเหล่านี้จะเป็นเสมือนเครื่องมือในการสร้างคนดี จึงอยากให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีสมรรถนะในด้านวิชาการและเป็นคนดีของสังคมโลกต่อไป” จากนั้น ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด และ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกันมอบโล่ในโครงการชื่นชมคุณค่านักศึกษา ศิษย์ปัจจุบัน/ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ ที่นักศึกษาเป็นศิษย์เก่า จำนวน 38 โรงเรียนดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมพูดคุย “เรียนรู้ อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : บริการ ทุนการศึกษา หอพัก สวัสดิการ” โดยมีใจความสำคัญว่า “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีลักษณะเป็นเมืองมหาวิทยาลัย (Residential University) คือเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญทั้งเป็นสถานที่เรียนรู้และอยู่อาศัย มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งลักษณะทางกายภาพ อาคาร/สถานที่เรียน ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความเข้าใจเป็นที่สุดว่าการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเป็นการเปลี่ยนผ่านช่วงชีวิตในวัยเด็กเพื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ การจะตัดสินใจเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยหนึ่งๆ จะมีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน รวมถึงด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของนักศึกษา ดังนั้นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงอยากสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คณะครูอาจารย์และพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการส่งเสริมลูกศิษย์หรือบุตรหลานให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะดูแลบุตรหลานของท่านให้เหมือนเป็นบุตรหลานของเราเอง”นอกจากนี้บนเวที ยังมีการพูดคุย หัวข้อ “แนวทางการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” โดย ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา การเสวนา “เรียนรู้ อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : จุดเด่น จุดขายของสำนักวิชา” โดยคณบดีและผู้แทนสำนักวิชาต่างๆ นำเสวนาโดย นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษาในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน มีกิจกรรมพูดคุย “สร้างแรงบันดาลใจด้านการเรียน ทักษะการใช้ชีวิต...WU Student Idol” โดย นางสาวขจรกิติ์ พ้นภัย (อุ้ม ว้าวดารา) ศิษย์เก่าหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่2 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครีเอทีฟและผู้ประกาศข่าว ช่อง ONE และกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอบปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะจากโรงเรียน อีกด้วย

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dpr.wu.ac.th/wuphoto/thumbnails.php?album=1158

TOP