อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา เป็นวิทยากรในการบรรยาย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้