ข่าวการศึกษา

อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา เป็นวิทยากรในการบรรยาย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้



อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา เป็นตัวแทนมหาิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในงาน"สัมมนาเครือข่ายโครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2559 (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และได้บรรยาย ประชาสัมพันธ์รูปแบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้กับผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์แนะแนว และผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมวีว่า จ.สงขลา


TOP