สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559