ข่าวการศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการประกวดโครงการแกะดำ...ทำธุรกิจ

นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (เน้นการตลาด) ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ การประกวดโครงการแกะดำ...ทำธุรกิจ ภายใต้หัวข้อ แกะดำ...ทำธุรกิจ สร้างแผนธุรกิจพิชิตเงินล้าน ซึ่งจัดโดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (WUBI) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม

ทีมผลิตภัณฑ์ Caramel Cornflake ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท
มีสมาชิกในทีม ได้แก่
1.นางสาวธิดารัตน์ รัตนพันธุ์
2.นายแสนหาญ นุประสิทธิ์
3.นางสาวนุรมาฮีซา เจะดาโอะ
4.นาสาวอานีซ่า ลาเต๊ะ
5.นางสาววชิราภรณ์ เกาะกลาง
6.นางสาวเบญจวรรณ ปราบเภท
7.นางสาวนภัสรดา เเซ่เฮ่า

ทีมผลิตภัณฑ์ Fried Salmon Skin ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัลทีมละ 3,000 บาท
มีสมาชิกในทีม ได้แก่
1.นางสาวรติรัตน์ เพชรกาญจนวัฒน์
2.นายเบญจพล รัตนวิชา
3.นางสาวฐานิดา จิตพรหม
4.นาสาวจตุพร หนูบุตร
5.นางสาวพรปวีณ์ เดชประสิทธิ์ศักดิ
6.นางสาวชลลดา หมันเจริญ
7.นางสาวครองขวัญ บุญญานุพงศ์


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th

TOP