ข่าวสุขภาพและกีฬา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน ประจำปี 2559ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU MeT) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม-2 กันยายน 2559 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ทราบถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะสามารถรักษาสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคที่อาจเกิดขึ้นได้

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวรายงาน โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์และพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้เข้ารับบริการ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า โครงการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2559 เป็นนโยบายที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญยิ่ง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อจะได้มีพลังในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานใหญ่และสำคัญยิ่ง คือ การเร่งก่อสร้างและเปิดให้บริการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีเป้าหมายในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ที่จะมุ่งเน้นด้านการสร้างเสริม ป้องกันสุขภาพ รวมทั้งการดูแลรักษาโรคให้กับประชาชน ซึ่งเป็นพันธกิจที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและพร้อมผลักดันให้ประสบความสำเร็จตามแผนงาน โครงการที่วางไว้ต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(WU MeT) เป็นหนึ่งในหน่วยงานบริการวิชาการของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาเป็นปีที่ 2 โดยความร่วมมือดำเนินงาน ของคณาจารย์ นักศึกษาแพทย์และพยาบาล ผู้มีความเชี่ยวชาญ โดยมีรูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมถึงการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจอัลตร้าซาวน์ การตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า การตรวจมวลกระดูก เอ็กซเรย์ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ รวมทั้งยังมีการให้คำแนะนำปรึกษาผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยคณาจารย์ทางเทคนิคการแพทย์อีกด้วย ซึ่งในปีนี้มีการพัฒนาระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จภายในวันเดียวเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะมีพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้ารับบริการประจำปีนี้ ประมาณ 750 คน รวมทั้งยังเป็นการบูรณาการด้านการบริการวิชาการ ร่วมกับการเรียนการสอน ของนักศึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปมีทักษะและประสบการณ์จริง สมดั่งอัตลักษณ์บัณฑิตของสำนักวิชาฯที่ว่า “เป็นเลิศทางวิชาการ เก่งด้านปฏิบัติ ซื่อสัตย์ มีวินัย ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ”

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP