ผู้การเมืองคอนฯ มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์