ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ(CoPs) เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน “ทำอย่างไรให้เป็น Smart Secretary”

ส่วนการเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ(CoPs) เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักสูตร “ทำอย่างไรให้เป็น Smart Secretary” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯของทุกหน่วยงานและเลขานุการผู้บริหารทีมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ กว่า 50 คนโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดกิจกรรมและมอบพลังใจให้เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ โดยมี อาจารย์ปฐมภัค รักวัฒนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความเชี่ยวชาญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ยกระดับเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เข้าสู่กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ได้บรรลุผลสำเร็จ ทำให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคลมีความเชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น นับว่าเลขานุการเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องนี้เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆได้อย่างครบถ้วน ได้แก่ การางแผนทำข้อตกลงร่วม การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือนประจำปี ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯได้รับความรู้เพิ่มเติม ในหลักสูตร “ทำอย่างไรให้เป็น Smart Secretary” โดยเฉพาะหัวข้อการจัดกิจกรรมล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯที่จะพัฒนาเป็นเลขานุการยุคใหม่แบบมืออาชีพ โดยการพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ ทักษะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การสื่อสารและการประสานงาน เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

นอกจากนั้นกิจกรรมของโครงการยังได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ หนูเดช หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมบอกเล่า ย้ำถึงบทบาทหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ในหัวข้อ เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ : บุคคลสำคัญการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จ และนายนิรันดร์ จินดานาค หัวหน้าหน่วยพัฒนาองค์กร ร่วมทำกิจกรรมสัมพันธ์ “คุณค่างานเพิ่มผล คนเป็นสุข”อีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP