มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ(CoPs) เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน “ทำอย่างไรให้เป็น Smart Secretary”