ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิทยาศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 17/๒๕๕9 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไป ครั้งที่ 17/2559 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวพิมพ์นารา เชาวลิต
002 นายศุกลรัตน์ จันทร์ทอง
003 นางสาววิธัญญรัชฎิ์ บุญทองช่วย
004 นายนที สาคาร
005 นางสาวชญานีย์ สังวาล
006 นางสาวประภัสสร แซ่ตั้ง
007 นางสาวอาดีละห์ สาและ
008 นางสาววนิดา เล่าซี้
009 นางสาวจิราวรรณ์ จันทบูรณ์
010 นางสาวณัฎฐนริน สมจิตร
102 นางสาวอุดมสิน รัตนพันธุ์

2. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
(1) วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง : สอบข้อเขียนความรู้พื้นฐานในการเตรียมปฏิบัติการ
(2) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
(3) วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ

3. กำหนดการสอบ : วันที่ 3 กันยายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 08.00-09.00 น. สอบวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง
- 09.00-10.30 น. สอบวิชาภาษาไทย
- 10.30-12.00 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์


TOP