ข่าวเด่น

นักศึกษาและอาจารย์สอนนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูภาษาอังกฤษทุกพุธบ่าย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนชุมชนใหม่ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 ทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น. ตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2559 ภายใต้โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ชุมชนและโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรม มีดังนี้

1. เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการขาดแคลนครูภาษาอังกฤษในบางโรงเรียน
2. เพื่อให้เยาวชนในชุมชนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับช่วงชั้นเรียนของตน
3. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกฝนทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
4. เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมทำประโยชน์ให้กับชุมชน

ในแต่ละสัปดาห์นักศึกษาจะช่วยกันเตรียมเนื้อหาการสอนภายใต้คำแนะนำ การฝึกซ้อมการสอนและการทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษโดย ดร.พัชรี อิ่มศรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมมากที่สุดก่อนออกไปสอนจริงตามโรงเรียนรูปภาพกิจกรรม 1.

รูปภาพกิจกรรม 2.

TOP