ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Trainter) สังกัดหน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ตามที่ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Trainer) จำนวน 1 ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ หน่วยวิจัยฯ ได้ดำเนินการจัดสอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1 ดังนี้
1. นายคฑาวุธ สมสวัสดิ์
2. นางสาวสุทธิดา บุบผัน
3. นางสาวอุษณีย์ สดศรีประเวศ
4. นายธีระพล หน้าหู
5. นางสาวจารุเนตร สิทธิยางกูล

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทั้ง 5 คน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยวิจัยฯ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โซน G

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.จิรวรรณ หมื่นเทพ โทร. 0 7567 2299, 08-647-88442


TOP