ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนิติกร ส่วนสารบรรณและอำนวยการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 8/๒๕59 ตำแหน่งนิติกร ส่วนสารบรรณและอำนวยการ จำนวน 6 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
ก. ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ
1. ว่าที่ ร.ต.หญิง ขวัญนภา สุโสะ
2. นายเกรียงไกร จันทร์มณี
ข. ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัว

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP