ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเวทีสัมมนานักศึกษาต่างชาติ ครั้งที่ 1อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ในฐานะผู้กำกับดูแลส่วนวิเทศสัมพันธ์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนวิเทศสัมพันธ์ได้จัดโครงการสัมมนานักศึกษาต่างชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติซึ่งมาเรียน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก มีเวทีในการพบปะเสวนาทางวิชาการร่วมกัน รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งทางวิชาการ การใช้ชีวิตและปัจจัยในการสำเร็จการศึกษา โดยมีนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ จำนวน 11 คน ที่ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เริ่มรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาครั้งแรก เมื่อปี 2552 ในระดับปริญญาโท-เอก ภายใต้โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษานานาชาติ (International Graduate Studies Scholarship Program under the Development of International Graduate Studies Project) ซึ่่งมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นสากล ตลอดจนยกระดับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นหลักสูตรนานาชาติในอนาคตด้วย โดยปัจจุบันมีนักศึกษาปริญญาโท-เอกที่ร่วมโครงการดังกล่าว แล้วจำนวน 19 คน นอกจากนีั ยังมีนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีอีกจำนวน 2 คน

ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ชยานุวัชร อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ บรรยายหัวข้อ “Tips and Technique for graduate student” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ฮาร์ดิง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “การจัดการข้อมูลในการทำวิจัย” และ Dr. Fahmida Wazed Tina บรรยายในหัวข้อ Smart student - Everyone can make it ให้แก่นักศึกษาผู้เข้านำเสนองานในครั้งนี้อีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด

TOP