ข่าวการศึกษา

ขอเชิญชวนร่วมพบปะพูดคุยและสัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์

เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา ได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จวบจนปัจจุบัน มีจำนวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 21 คน ซึ่งแต่ละคนอยู่ระหว่างกระบวนการเรียนภาคทฤษฎี การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การเก็บข้อมูลภาคสนาม และการเขียนวิทยานิพนธ์ ซึ่งแต่ละคนก็คงเผชิญปัญหาระหว่างการพัฒนาวิทยานิพนธ์ที่แตกต่างกัน ทางหลักสูตรฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการแลกเปลี่ยนปัญหาประสบการณ์ของนักศึกษา รวมถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้บรรลุเป้าหมายการเรียนหลักสูตรฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในหลักสูตร

โดยกิจกรรมมีดังนี้
1. วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 17.00-20.30 น. “พบปะคณาจารย์และนักศึกษาสาขาเอเชียศึกษา” ณ ห้องระเบียงบรรณ 2 ชั้น 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา และต่อเนื่องด้วย
2. วันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องวัฒนธรรมศึกษา ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1

จึงขอเชิญทุกท่านมาพบปะกันตามวันเวลาดังกล่าว


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sla.wu.ac.th/asa/site/viewnews/732

TOP