ขอเชิญชวนร่วมพบปะพูดคุยและสัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์